Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
() - | Haber Girişi: 01.04.2021 - 17:26, Güncelleme: 01.01.1970 - 02:00

Vali Arslantaş; Topyekün seferber olacağız

 

Vali Arslantaş; Topyekün seferber olacağız

Vali Arslantaş; Topyekün seferber olacağız
Vali Ali Arslantaş başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda AFAD İl Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda katılımcılara seslenen Vali Ali Arslantaş, İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla, şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamanın, kaynakları en verimli şekilde kullanmanın, afet risk azaltma bilinci oluşturmanın, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmanın amaçlandığını söyledi. 2021 yılının afetlere hazırlık yılı olmasından dolayı herkese topyekûn seferber olma çağrısında bulundu. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz’de İl Risk Azaltma Planı için hazırlanan çalışmanın süreci ve aşamaları konusunda sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. İRAP hazırlama aşamalarının; çalışma gruplarının oluşturulması, İRAP Bilgilendirme Toplantısı, ilin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmesi, GZFT analizi ve senaryo tabloları, mevcut durum analizi, eylem değerlendirme tabloları, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri, izleme değerlendirme gibi konu başlıklarından oluştuğunu ifade etti. Plan hazırlama sürecinde AFAD il Müdürlüğü’nce coğrafi konum ve genel bilgiler, doğal yapı, ilin sosyo-demografik yapısı, ilin ekonomik yapısı, ilin ulaşım ve altyapı durumu, şehirleşme ve yerleşim yapısı, afetsellik ve afet yönetimi uygulamaları başlıkları altında, uzman bilgilendirme toplantısı yapılıp, 1 anket çalışma gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Anket sonuçlarına göre deprem, meteorolojik ve iklim kaynaklı afetler(sel, taşkın, dolu, kuraklık), kütle hareketi kaynaklı afetler (kaya düşmesi, heyelan, çığ), yangınlar(yangın/orman yangını) gibi afet türleriyle ilgili çalışmalar yapılacak. Vali Ali Arslantaş toplantıda yaptığı konuşmada; “Afet toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaydır. Afetler, insanlık tarihi boyunca süregelmiş, bazı medeniyetleri ortadan kaldırmaya varacak kadar yıkıcı etkilere yol açabilmiştir. Bugün yerkürenin geçirmekte olduğu değişimler ve özellikle insanın doğayı etkileyen tasarrufları afetlerin nitelik ve niceliğini etkilemektedir. Artan nüfus, plansız kentleşme, ekosisteme zarar veren ekonomi/sanayi politikaları gibi gelişmelerin etkisiyle afetlerin meydana gelme sıklığı ve şiddetinde önemli bir artış yaşanmakta, yeni doğal afet tipleriyle de karşılaşılmaktadır. Afetlerin yol açtığı insani ve ekonomik kayıplar ciddi boyutlara ulaşmıştır. 1998- 2017 yılları arasında iklimle ilişkili ve jeofizik afetlerden dolayı 1,3 milyon insan hayatını kaybederken, 2,4 milyar kişi, evsiz kalmış, yerinden edilmiş ya da acil yardıma muhtaç kalmıştır. Ölümlerin çoğu jeofizik olaylardan, ağırlıklı olarak deprem ve tsunamilerden kaynaklanırken, tüm afetlerin %91’ine sel, fırtına, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olayları sebebiyet vermiştir . Sadece 2018 yılına bakıldığında 281 doğal afet gerçekleşmiş, 10.373 kişi hayatını kaybetmiş, 60 milyonu aşan insan afetlerden etkilenmiş, bunun dünya genelinde ekonomik maliyeti 131,7 Milyar Dolar olmuştur. Birleşmiş Milletler ‘in Afete Dirençli Şehirler Kampanyası, SENDAİ Afet Risk Azaltma Çerçevesi öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde 81ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanacaktır. İlimizin deprem bakımından büyük risk taşıyan iller arasında olması, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık, sel gibi bölgesel afetlerin meydana gelmesi yaşanacak afetlere hazırlıklı olmanın hayati bir zaruret olduğunu göstermektedir.. İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla, şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak amaçlanmaktadır. Elazığ ve İzmir illerimizde yaşadığımız depremler sonrası yapılan değerlendirme bize göstermiştir ki afet öncesi yapılan 1 liralık risk azaltma harcaması afet sonrası yapılacak 7,6 liralık harcamaya denk gelmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlama sürecinde kurum ve kuruluşlarımızın, STK’ların ellerinden gelen tüm katkıyı yapması gerekiyor. Sizlerin aktif katılımıyla oluşturacağımız plan, sağlam, sağlıklı, öngörülebilir olacak,  afetler karşısında hazır durumda olmamızı sağlayacak, can ve mal kaybını minimuma indirecektir. İlimizin genel durumunun çok iyi bilinmesi, verilerin toplanması için tüm kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Mevcut durumu ve insan kaynağımızı iyi değerlendirip, İlimizin karşı karşıya kalabileceği risklerin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. İl Afet Risk Azaltma Planı içeriğinden de anlaşılacağı üzere teknik personellerden yararlanmanın gerek şart olduğu bir plan olması sebebiyle, kurumlarınızdan istenen personellerin teknik personel olması ve istenen bilgi ve belgelerin AFAD Müdürlüğümüze ivedilikle gönderilmesi işlerimizi oldukça hızlandıracaktır. İşinize yaramadığını düşündüğünüz, kurumdan uzaklaştırmak istediğiniz personelleri değil yeterli donanıma sahip ve yetkin personellerinizi görevlendirmeniz önem arz ediyor. İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının yanında afet risklerini azaltmada diğer önemli bir husus da bireylerin afetlere karşı bilinçlendirilmesidir. 2021 Afet Eğitim Yılı olması hasebiyle AFAD Müdürlüğümüzce yapılacak eğitim faaliyetlerine tüm kamu personellerinin katılması ve Temel Afet Bilinci Eğitimi alması konusu da il müdürü arkadaşlarımın sorumluluğunda yürütülecek bir faaliyet olacaktır. 2021 yılının afetlere hazırlık yılı olmasından dolayı topyekûn seferber olacağız. Hazırlığı devam eden İl Afet ve Risk Azaltma Planının uygulamaya konulduğunda insanımızın can ve mal kaybını azaltmasını temenni ediyor sizleri sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” Dedi. Hatice Dursun
Vali Arslantaş; Topyekün seferber olacağız

Vali Ali Arslantaş başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda AFAD İl Risk Azaltma Planı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda katılımcılara seslenen Vali Ali Arslantaş, İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla, şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamanın, kaynakları en verimli şekilde kullanmanın, afet risk azaltma bilinci oluşturmanın, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmanın amaçlandığını söyledi. 2021 yılının afetlere hazırlık yılı olmasından dolayı herkese topyekûn seferber olma çağrısında bulundu.

AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz’de İl Risk Azaltma Planı için hazırlanan çalışmanın süreci ve aşamaları konusunda sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

İRAP hazırlama aşamalarının; çalışma gruplarının oluşturulması, İRAP Bilgilendirme Toplantısı, ilin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmesi, GZFT analizi ve senaryo tabloları, mevcut durum analizi, eylem değerlendirme tabloları, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri, izleme değerlendirme gibi konu başlıklarından oluştuğunu ifade etti.

Plan hazırlama sürecinde AFAD il Müdürlüğü’nce coğrafi konum ve genel bilgiler, doğal yapı, ilin sosyo-demografik yapısı, ilin ekonomik yapısı, ilin ulaşım ve altyapı durumu, şehirleşme ve yerleşim yapısı, afetsellik ve afet yönetimi uygulamaları başlıkları altında, uzman bilgilendirme toplantısı yapılıp, 1 anket çalışma gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Anket sonuçlarına göre deprem, meteorolojik ve iklim kaynaklı afetler(sel, taşkın, dolu, kuraklık), kütle hareketi kaynaklı afetler (kaya düşmesi, heyelan, çığ), yangınlar(yangın/orman yangını) gibi afet türleriyle ilgili çalışmalar yapılacak.

Vali Ali Arslantaş toplantıda yaptığı konuşmada;

“Afet toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaydır.

Afetler, insanlık tarihi boyunca süregelmiş, bazı medeniyetleri ortadan kaldırmaya varacak kadar yıkıcı etkilere yol açabilmiştir.

Bugün yerkürenin geçirmekte olduğu değişimler ve özellikle insanın doğayı etkileyen tasarrufları afetlerin nitelik ve niceliğini etkilemektedir. Artan nüfus, plansız kentleşme, ekosisteme zarar veren ekonomi/sanayi politikaları gibi gelişmelerin etkisiyle afetlerin meydana gelme sıklığı ve şiddetinde önemli bir artış yaşanmakta, yeni doğal afet tipleriyle de karşılaşılmaktadır. Afetlerin yol açtığı insani ve ekonomik kayıplar ciddi boyutlara ulaşmıştır.

1998- 2017 yılları arasında iklimle ilişkili ve jeofizik afetlerden dolayı 1,3 milyon insan hayatını kaybederken, 2,4 milyar kişi, evsiz kalmış, yerinden edilmiş ya da acil yardıma muhtaç kalmıştır. Ölümlerin çoğu jeofizik olaylardan, ağırlıklı olarak deprem ve tsunamilerden kaynaklanırken, tüm afetlerin %91’ine sel, fırtına, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olayları sebebiyet vermiştir . Sadece 2018 yılına bakıldığında 281 doğal afet gerçekleşmiş, 10.373 kişi hayatını kaybetmiş, 60 milyonu aşan insan afetlerden etkilenmiş, bunun dünya genelinde ekonomik maliyeti 131,7 Milyar Dolar olmuştur.

Birleşmiş Milletler ‘in Afete Dirençli Şehirler Kampanyası, SENDAİ Afet Risk Azaltma Çerçevesi öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde 81ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanacaktır.

İlimizin deprem bakımından büyük risk taşıyan iller arasında olması, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık, sel gibi bölgesel afetlerin meydana gelmesi yaşanacak afetlere hazırlıklı olmanın hayati bir zaruret olduğunu göstermektedir..

İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla, şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak amaçlanmaktadır. Elazığ ve İzmir illerimizde yaşadığımız depremler sonrası yapılan değerlendirme bize göstermiştir ki afet öncesi yapılan 1 liralık risk azaltma harcaması afet sonrası yapılacak 7,6 liralık harcamaya denk gelmektedir.

Bütün bu nedenlerden dolayı İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlama sürecinde kurum ve kuruluşlarımızın, STK’ların ellerinden gelen tüm katkıyı yapması gerekiyor. Sizlerin aktif katılımıyla oluşturacağımız plan, sağlam, sağlıklı, öngörülebilir olacak,  afetler karşısında hazır durumda olmamızı sağlayacak, can ve mal kaybını minimuma indirecektir.

İlimizin genel durumunun çok iyi bilinmesi, verilerin toplanması için tüm kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Mevcut durumu ve insan kaynağımızı iyi değerlendirip, İlimizin karşı karşıya kalabileceği risklerin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. İl Afet Risk Azaltma Planı içeriğinden de anlaşılacağı üzere teknik personellerden yararlanmanın gerek şart olduğu bir plan olması sebebiyle, kurumlarınızdan istenen personellerin teknik personel olması ve istenen bilgi ve belgelerin AFAD Müdürlüğümüze ivedilikle gönderilmesi işlerimizi oldukça hızlandıracaktır. İşinize yaramadığını düşündüğünüz, kurumdan uzaklaştırmak istediğiniz personelleri değil yeterli donanıma sahip ve yetkin personellerinizi görevlendirmeniz önem arz ediyor.

İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının yanında afet risklerini azaltmada diğer önemli bir husus da bireylerin afetlere karşı bilinçlendirilmesidir. 2021 Afet Eğitim Yılı olması hasebiyle AFAD Müdürlüğümüzce yapılacak eğitim faaliyetlerine tüm kamu personellerinin katılması ve Temel Afet Bilinci Eğitimi alması konusu da il müdürü arkadaşlarımın sorumluluğunda yürütülecek bir faaliyet olacaktır.

2021 yılının afetlere hazırlık yılı olmasından dolayı topyekûn seferber olacağız.

Hazırlığı devam eden İl Afet ve Risk Azaltma Planının uygulamaya konulduğunda insanımızın can ve mal kaybını azaltmasını temenni ediyor sizleri sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” Dedi.

Hatice Dursun

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve burdurgazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.